foto1
Tire Service text caption 1
foto1
Tire Service text caption 2
foto1
Tire Service text caption 3
foto1
Tire Service text caption 4
foto1
Tire Service text caption 5


Regulamin konkursu z języka angielskiego

“Mistrz języka angielskiego”  - („Master of English”).

dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II

w Sobieniach Jeziorach

w roku szkolnym 2021/2022

I.       Informacje ogólne

1.       Cele konkursu:

Ø  wzrost zainteresowania językiem angielskim wśród uczniów

Ø  Podnoszenie wiedzy i umiejętności w posługiwaniu się językiem angielskim

Ø  Wdrażanie do samokształcenia i korzystania ze współczesnych źródeł informacji

2.       Organizatorem konkursu są nauczyciele języka angielskiego – Pani Agnieszka Poświata i Pan Przemysław Sierkowski.

3.       Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas III - VIII

 

II.    Organizacja i przebieg konkursu

 

1.       Konkurs będzie miał formę testu sprawdzającego ogólną znajomość języka angielskiego i będzie podzielony na trzy kategorie: klasy III - IV; klasy V – VI; klasy VII - VIII

2.       Uczestnicy konkursu będą mieli za zadanie odpowiedzieć na pytania zawarte w zadaniach z zakresu słownictwa, gramatyki, funkcji językowych, rozumienia tekstu pisanego.

3.       Test może zawierać zadania otwarte i zamknięte

4.       Konkurs odbędzie się dnia 13 czerwca 2022r. Dokładne godziny konkursu zostaną ustalone indywidualnie przez nauczycieli z zainteresowanymi uczniami.

5.       Uczniowie zgłaszają chęć uczestnictwa w konkursie najpóźniej do dnia  10 czerwca 2022r.

6.       Dla zwycięzców konkursu w każdej kategorii (za zajęcie 1-go, 2-go i 3-go miejsca) przewidziane są nagrody.

7.       Ewentualne pytania należy kierować bezpośrednio do nauczycieli języka angielskiego.