foto1
Tire Service text caption 1
foto1
Tire Service text caption 2
foto1
Tire Service text caption 3
foto1
Tire Service text caption 4
foto1
Tire Service text caption 5


PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

dotyczące zapobiegania i postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID- 19

wśród dzieci, rodziców i pracowników oddziałów przedszkolnych

w Publicznej Szkole Podstawowej  im. Jana Pawła II

Sobieniach-Jeziorach – oddział Zambrzyków obowiązujące

 od 1 września 2020r.

 

         W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną wprowadza się następujące procedury bezpieczeństwa na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Sobieniach-Jeziorach, oddziały w Zambrzykowie:

 

 

                             I. PODSTAWA PRAWNA

 

1.       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 780)

2.       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego  ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 781).

3.       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli (Dz. U. 2019, poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2045).

4.       Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 04 maja 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8 a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. O Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2019. poz. 59 z późn. zmianami).

5.       Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego.

6.       Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020r., dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8 a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. O Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2019. poz. 59, oraz z 2020r. poz.322,  i 567)

7.       Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020r., dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8 a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. O Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2019. poz. 59, oraz z 2020r. poz.322, 374, 567 i 1337)

 

II.     POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

           Celem procedury jest zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia dzieciom przebywającym w oddziałach przedszkolnych, ochrona dzieci przed zagrożeniami i ich skutkami, kształtowanie w dzieciach nawyków dbania o własne bezpieczeństwo.

 

  1. W oddziałach przedszkolnych zapewnia się bezpieczeństwo dzieciom: w budynku szkolnym, na placu zabaw, w czasie zajęć organizowanych przez szkołę na terenie szkoły poza jego budynkiem.
  2. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wszystkim pracownikom.
  3. Do przestrzegania procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy szkoły.
  4. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny w oddziałach; zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach zorganizowanych przez oddziały na terenie szkoły poza jego budynkiem; kontroluje obiekty należące do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów.
  5. Nauczyciele są zobowiązani do nadzoru nad dziećmi przebywającymi w oddziałach oraz do rzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonym stanowiskiem; zapewniają opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze bezpieczeństwa; upowszechniają wśród dzieci wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtują właściwe postawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych; są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa ogólnego i wewnętrznego.
  6. Inni pracownicy szkoły są zobowiązani do rzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonym stanowiskiem oraz funkcją opiekuńczą; pomagają w codziennej pracy nauczycielowi; są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa ogólnego i wewnętrznego.
  7. Procedura dotyczy także rodziców i opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Zambrzykowie.
  8. Niniejsza procedura obowiązuje do czasu odwołania stanu zagrożenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID- 19 przez organy prowadzące.

 

 

 

III.   OPIEKA NAD DZIEĆMI W PLACÓWCE

 

1.     Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego drzwi do placówki są zamknięte.

2.     Obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia do budynku szkoły pracownikom firm zewnętrznych.

3.     Poszczególne grupy dzieci przyjmowane są do placówki w odstępach czasowych.

4.     W czasie zajęć edukacyjnych jedna grupa dzieci przebywa w jednej wyznaczonej i stałej  sali.

5.     Do grup przyporządkowani są ci sami opiekunowie.

6.     W sali nie mogą znajdować się przedmioty, których nie da się skutecznie zdezynfekować.

7.     Dzieci do oddziałów nie mogą przynosić zabawek i innych przedmiotów z domu.

8.     Jeżeli do zajęć lub zabaw na placu zabaw są wykorzystywane przedmioty typu; piłki, skakanki, paletki itp.; należy je dokładnie dezynfekować.

9.     Sale w oddziałach należy wietrzyć minimum raz na godzinę, podczas zabaw ruchowych oraz w miarę potrzeby.

10. Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą w każdej przestrzeni szkoły w granicach 1,5.

11.  W oddziałach nie mogą być zainstalowane dystrybutory z wodą. Każde dziecko przynosi posiłek i napoje w swoim zakresie i w odpowiedniej ilości.

12. Dzieci spożywają pierwsze i drugie śniadanie w swojej sali, a obiad w jadalni szkolnej w Sobieniach-Jeziorach.

13. Do oddziałów mogą uczęszczać tylko zdrowe dzieci, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Również osoby odprowadzające dzieci i opiekunowie grup muszą być zdrowi. Gdy w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki.

14.  W  razie konieczności w przypadku wystąpienia niepokojących objawów w czasie pobytu dziecka w oddziałach (po uprzednim otrzymaniu zgody rodzica) zostanie pobrany dziecku pomiar temperatury termometrem bezdotykowym przez pracownika szkoły. Termometr będzie dezynfekowany po dokonaniu pomiaru w każdej grupie.  Temperatura ciała nie może być wyższa niż 38 ºC.

15.  Nie zostaje wpuszczone do placówki dziecko, u którego istnieje podejrzenie, że  jest chore i może zarażać inne dzieci. Należy poprosić rodzica o zabranie dziecka do domu i skontaktowanie się z lekarzem.

16. W sytuacji  stwierdzenia podwyższonej temperatury (powyżej 38ºC) lub innych niepokojących objawów chorobowych u dziecka należy  bezzwłocznie odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub w wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 metrów odległości od innych osób i niezwłocznie poprosić opiekunów, aby je odebrali.

17.  Nauczyciele zobligowani są do przedstawienia w poszczególnych grupach dzieciom, jakie zasady obowiązują obecnie w przedszkolu i dlaczego zostały wprowadzone.

18.  Nauczyciel zwraca uwagę  dzieciom na to , że :

   - nie zabieramy zabawek i niepotrzebnych przedmiotów z domu;

   - regularnie i dokładnie myjemy ręce i bezwzględnie stosujemy podstawowe zasady higieny;

   - nie dotykamy okolic oczu, ust i nosa;

   - nie podajemy ręki na powitanie;

   - w odpowiedni sposób zasłaniamy twarz podczas kichania czy kasłania.

 

         IV. PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECI                                        

 

1.       Obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia rodziców do budynku szkoły.

2.       Rodzice przyprowadzają dziecko w wyznaczonej porze i przekazują pracownikowi szkoły w „strefie rodzica”.

3.       W strefie rodzica może przebywać jeden rodzic z dzieckiem.

4.       Przed wejściem do „strefy rodzica” opiekun dziecka zobowiązany jest do dezynfekcji rąk, noszenia maski ochronnej lub innego sposobu zasłaniania nosa i ust, oraz przestrzegania dystansu społecznego (1.5m od drugiej osoby) podczas oczekiwania na przekazanie dziecka.

5.       Opuszczając szkołę dziecko ubiera się w obecności pracownika szkoły i odprowadzane jest do rodzica/opiekuna prawnego/ osoby upoważnionej, który oczekuje w strefie rodzica.

6.       Dowożenie uczniów do szkół odbywa się na zasadach obowiązujących w transporcie publicznym. W pojazdach, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące wspólnie istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa (§ 24 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia RM z 7 sierpnia 2020 r.).

7.       Dzieci korzystające z dowożenia autobusem szkolnym zobowiązane są do zasłaniania nosa i ust maseczką. Maseczkę zapewnia dziecku rodzic.

8.       Dziecko ma również obowiązek osłony nosa i ust w częściach wspólnych w budynku szkoły w Sobieniach-Jeziorach, takich jak korytarz, łazienka.

9.       Dzieci, które korzystają z odpłatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wykraczających ponad 5 godzin dziennie (8:00-13:00), kontynuują wychowanie przedszkolne zorganizowane w szkole w Sobieniach- Jeziorach.

10.     Podczas pobytu w szkole dziecko korzysta z własnych przyborów.

11.    Do szkoły może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

12.    Jeżeli temperatura ciała przekracza 38ºC rodzic nie przyprowadza dziecka do placówki, a nauczyciel ma prawo go nie przyjmować.

13.    Nauczyciel ma prawo nie przyjąć dziecka sprawiającego wrażenie rozdrażnienia lub choroby i żądać od opiekuna zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zdrowie dziecka.

14.    Dzieci są przyprowadzane i odbierane tylko przez  osoby zdrowe.

15.    Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka.

 

        V.  ZADANIA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

 

1.       Każdy rodzic, który chce przyprowadzać i zostawiać dziecko w placówce zobowiązany jest do podpisania zgody na pomiar temperatury ciała dziecka.

2.       Rodzice zobligowani są do zapoznania się z procedurami bezpieczeństwa,   obowiązującymi na czas trwania zagrożenia epidemią i zobowiązują  się do ich przestrzegania podpisując stosowne oświadczenie.

3.       Rodzice przyprowadzają tylko zdrowe dzieci. Nie posyłają dzieci do placówki jeśli zaobserwują zmiany chorobowe.

4.       Przed przyprowadzeniem do placówki dziecka zobowiązani są do zmierzenia temperatury ciała i wyrażeniu zgody na mierzenie temperatury w placówce.

5.       Rodzice nie przyprowadzają dziecka do przedszkola jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

6.       Wyjaśniają dziecku, że nie może zabierać z domu ani też z oddziału zabawek i innych przedmiotów.

7.       Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny; o myciu rąk woda z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikania często dotykania okolic oczu, ust czy nosa, zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

8.        Każdy rodzic jest zobowiązany do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów z oddziału oraz niezwłocznego odebrania dziecka w przypadku zgłoszenia złego samopoczucia dziecka.

9.       Rodzice  lub opiekunowie zobligowani są do osobistego przywożenia i odbioru dziecka z placówki.

 

              VI. HIGIENA I DEZYNFEKCJA

 

1.       Personel opiekujący się dziećmi i nauczyciele zaopatrzeni zostają w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, przyłbice, a także nieprzemakalne fartuchy z długimi rękawami oraz fartuchy jednorazowego użytku (do użycia w razie konieczności np. przeprowadzenia zabiegów higienicznych u dziecka czy w czasie izolacji).

2.       W sali zajęć dzieci ani pracownicy nie muszą zakrywać ust i nosa (nie chodzą w maseczkach), jeżeli nie jest tak wskazane w przepisach prawa lub wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia bądź Głównego Inspektora Sanitarnego, a także w niniejszych Procedurach. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.

3.       W częściach wspólnych w budynku szkoły w Sobieniach-Jeziorach, takich jak korytarz, łazienka dzieci oraz personel szkolny mają obowiązek zasłaniania nosa i ust (chodzą w maseczkach).

4.       W placówce wprowadza się bezwzględny zakaz przynoszenia zabawek przez dzieci.

5.       Przy wejściu do budynku zostaje umieszczony płyn do dezynfekcji rąk dla wchodzących i wychodzących  pracowników oraz opiekunów dzieci przychodzących do strefy rodzica.

6.       W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych zostają wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk.

7.       Personel zobligowany jest do utrzymywania bezwzględnej czystości ciągów komunikacyjnych oraz bieżącej dezynfekcji toalet, wszystkich powierzchni dotykowych – klamek, włączników światła, uchwytów, krzeseł, stolików, wszystkich powierzchni płaskich. Przy każdym użyciu zabawek lub sprzętów przez dziecko należy je umyć i zdezynfekować.

8.       Z sal usunięte zostają wszystkie zabawki, których nie można zdezynfekować; zabawki pluszowe, gry i puzzle, dywany, firanki.

9.       Dzieci pod nadzorem nauczyciela mogą korzystać z placu zabaw. Zabawy na placu są możliwe przy sprzyjających warunkach atmosferycznych i przy zmianowości grup.

10.    W szatni i na placu zabaw może przebywać tylko jedna grupa.

11.     Wszystkie urządzenia i zabawki znajdujące się na placu zabaw będą myte wodą z detergentem lub będą dezynfekowane. Po każdej grupie sprzęt ma być umyty.

12.     Poza zabawami na placu zabaw nie będą organizowane wycieczki skolne  ani inne wyjścia poza teren  szkoły.

13.      Sprzęt znajdujący się na placu zabaw, z którego dzieci nie mogą korzystać zostanie zabezpieczony taśmą zabezpieczającą przed użyciem.

14.     Przy wejściu do placówki będą wywieszone niezbędne numery telefonów:

     - do organu prowadzącego,

     - stacji sanitarno-epidemiologicznej,

     - służb medycznych.

15.     Nauczyciele zobowiązani są do wietrzenia sal co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a także w razie potrzeby  w czasie zajęć.

16.     Nauczyciele i pomoc zobligowani są do zwrócenia uwagi, aby dzieci często i regularnie myły ręce, bądź same myły dzieciom ręce wodą z mydłem, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety, i po powrocie ze świeżego powietrza.    

 

    VII   PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU    

                 PODEJRZENIA  ZAKAŻENIEM COVID- 19

1.       Do pracy mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych, lub w izolacji.

2.       Pracownik placówki, który przed przyjściem do pracy zauważy u siebie objawy chorobowe, takie jak: duszności,  stan podgorączkowy (temp. ciała powyżej 37 ºC),  objawy przeziębieniowe, kaszel, gorączka, kłopoty z oddychaniem, bóle mięśni, ogólne zmęczenie,

a.        nie przychodzi do pracy, tylko pozostaje w domu i telefonicznie kontaktuje się ze  stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszania się stanu zdrowia, dzwoni

pod numer alarmowy 112 lub 999 i informuje, że może być zarażony koronawirusem

b.       o sytuacji tej niezwłocznie też powiadamia dyrektora placówki.

 

3.       Pracownik następnie informuje dyrektora o zastosowanych wobec niego zaleceniach inspekcji sanitarno-epidemiologicznej.

4.       W przypadku  wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy, niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, zostaje on niezwłocznie odsunięty od pracy i skierowany do przygotowanego wcześniej miejsca izolacji, wyposażonego w maseczki, rękawiczki i środki do dezynfekcji.

5.       W powyższej sytuacji dyrektor kontaktuje się z właściwą stacją sanitarno-epidemiologiczną, w celu uzyskania zaleceń i ewentualnego wdrożenia dodatkowych procedur postępowania, adekwatnych do zaistniałego przypadku.

6.       Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z wytycznymi, a dezynfekcji zostaną poddane powierzchnie, z którymi miał kontakt.

7.       Dyrektor lub inny upoważniony  przez niego pracownik, ustala listę osób przebywających   w tym samym czasie, w częściach lub pomieszczeniach placówki, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.

8.       W stosunku do tych osób  dyrektor podejmuje działania zgodne z zaleceniami otrzymanymi w trakcie kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.

9.       W celach profilaktycznych, niezwłocznie odsuwa się osoby, które miały kontakt z pracownikiem podejrzanym o zakażenie, od kontaktu z dziećmi i ich bezpośrednimi opiekunami, do czasu uzyskania szczegółowych zaleceń sanitarno-epidemiologicznych.

10.     W przypadku zauważenia u dziecka przebywającego w placówce objawów chorobowych lub pogarszającego się samopoczucia, nauczyciel zgłasza ten fakt dyrektorowi i niezwłocznie informuje telefonicznie rodzica lub opiekuna prawnego o konieczności pilnego odebrania dziecka z placówki.

11.     W przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, zostaje ono niezwłocznie odprowadzone do przygotowanego wcześniej miejsca izolacji (w przypadku szkoły w Zambrzykowie będzie to pokój nauczycielski), wyposażonego w maseczki, rękawiczki i środki do dezynfekcji.

12.     Odizolowane dziecko cały czas pozostaje pod opieką pracownika wyznaczonego przez dyrektora, wyposażonego w maseczkę, przyłbicę, rękawiczki oraz środki do dezynfekcji do czasu przybycia rodziców.

13.     W tej sytuacji dyrektor placówki kontaktuje się z właściwą stacją sanitarno-epidemiologiczna, w celu uzyskania zaleceń i ewentualnego wdrożenia dodatkowych procedur postępowania, adekwatnych do zaistniałego przypadku.

14.     Obszar, po którym poruszało się dziecko, zostaje poddany sprzątaniu i dezynfekcji.

15.     Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik ustala listę dzieci i pracowników przebywających w tym samym czasie w częściach lub pomieszczeniach placówki, w których przebywało dziecko.

16.     W celach profilaktycznych odsuwa się osoby, które miały kontakt z dzieckiem podejrzanym o zarażenie, od kontaktu z innymi dziećmi i ich bezpośrednimi opiekunami do czasu uzyskania szczegółowych zaleceń sanitarno-epidemiologicznych.

17.     O zaistniałej sytuacji dyrektor informuje indywidualnie rodziców innych dzieci, które miały kontakt z dzieckiem podejrzanym o zarażenie w celu bacznego obserwowania i ewentualnego reagowania na pogorszenie się samopoczucia ich dziecka.

18.     Rodzice zarażonego dziecka są zobowiązani na bieżąco informować dyrektora placówki o fakcie potwierdzenia lub nie, zarażenia dziecka koronawirusem oraz wszelkich zaleceniach wydanych rodzicom przez stację sanitarno-epidemiologiczną, w celu podjęcia przez dyrektora odpowiednich działań, zgodnych z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, odnoszącymi się do osób, które miały kontakt z zarażonym.

19.     W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do podejmowanych działań, pracownik zwraca się do dyrektora placówki, zaś dyrektor do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, w celu konsultacji lub uzyskania porady. 

 

 

Wyżej wymienione procedury obowiązują w oddziałach przedszkolnych mieszczących się w filii Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sobieniach-Jeziorach, w Zambrzykowie oraz budynku głównym szkoły,  w Sobieniach-Jeziorach od dnia 1 września 2020r. Procedury te mogą ulec zmianie w zależności od sytuacji epidemiologicznej i nowych wytycznych GIS, MEN i MZ.