foto1
Tire Service text caption 1
foto1
Tire Service text caption 2
foto1
Tire Service text caption 3
foto1
Tire Service text caption 4
foto1
Tire Service text caption 5


PROCEDURY POSTĘPOWANIA W CZASIE EPIDEMII COVID-19

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JPII W SOBIENIACH-JEZIORACH

 

Podstawa prawna:

-        rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.),

-        wytyczne opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.

 

 

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA W SZKOLE NA CZAS PANDEMI

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19

 

Zakres obowiązywania procedury: zasady postępowania rodziców (prawnych opiekunów) oraz nauczycieli w czasie przyprowadzania dziecka do przedszkola/szkoły oraz jego odbioru od nauczyciela

 

Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności: nauczyciele, rodzice (prawni opiekunowie)

 

Zasady postępowania rodziców i nauczycieli w procedurze przyprowadzania i odbierania dziecka ze szkoły

 

1)        Rodzice (prawni opiekunowie) odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów w drodze do szkoły i ze szkoły. Zobowiązani są do ścisłego stosowania obowiązujących w szkole procedur postępowania określonych zaleceniami Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego na czas pandemii koronawirusa COVID-19.

1.         Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają do szkoły dziecko zabezpieczone w indywidualną ochronę nosa i ust  podczas drogi do i ze szkoły. Maseczkę zapewnia uczniom rodzic. Uczeń ma obowiązek osłony nosa i ust w przestrzeni  zamkniętej,  poza salą lekcyjną.

2.         Rodzice (prawni opiekunowie) muszą zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej zarówno podczas odprowadzania i odbierania dzieci, jak i przebywania w budynku szkoły. Rodzice (opiekunowie) przyprowadzający dziecko mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej ( strefy rodzica), która znajduje się na schodach przed wejściem głównym do szkoły.

3.         Dziecko do szkoły przyprowadzają i odbierają tylko zdrowe osoby.

4.         Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają dziecko o ustalonej godzinie, pozostawiając je pod opieką pracownika szkoły oraz odbierają dziecko w ustalonym czasie od wyznaczonego pracownika.

5.         Rodzice (prawni opiekunowie) bądź inne upoważnione osoby, odpowiedzialni są za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły, zachowując dystans społeczny minimum 1,5m.

6.         Przed przyprowadzeniem dziecka do szkoły rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są zmierzyć dziecku temperaturę.

7.         Po zakończonych zajęciach uczeń powinien niezwłocznie opuścić teren szkoły.

8.         Niedopuszczalne jest przysłanie do szkoły dziecka, jeśli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

9.         Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do przekazania nauczycielowi istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka.

10.     Przy przyprowadzaniu dziecka do szkoły, rodzice (prawni opiekunowie) sprawdzają, czy dziecko nie zabrało do szkoły jakichkolwiek przedmiotów i zabawek.

11.     Przy odbieraniu dziecka ze szkoły, rodzice (prawni opiekunowie) sprawdzają, czy dziecko nie zabrało ze szkoły jakichkolwiek przedmiotów i zabawek.

12.     Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są przypominać dziecku podstawowe zasady higieny takie jak: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu, dezynfekcja rąk przy każdorazowym wejściu do szkoły.

13.     Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są posiadać ochronę nosa i ust przed każdorazowym wejściem do budynku szkoły.

14.     Rodzice (prawni opiekunowie) każdorazowo przed wejściem do budynku szkoły obowiązkowo dezynfekują ręce płynem dezynfekującym.

15.     Po przejęciu dziecka przez nauczyciela rodzice (prawni opiekunowie) natychmiast opuszczają teren szkoły.

16.     Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są przekazywać nauczycielowi aktualne telefony kontaktowe.

17.     Niniejsze zasady dotyczą również innych osób przyprowadzających i odbierających dziecko do i ze szkoły, upoważnionych do tego przez rodziców (prawnych opiekunów).

 

18.  Nauczyciel reaguje natychmiast na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie zdrowia lub bezpieczeństwa ich samych i innych dzieci.

19.   Nauczyciel odpowiada za to, by dzieci, które już weszły do sali, nie wychodziły z niej samowolnie, bez powodu i dozoru podczas dnia oraz by nie wychodziły samowolnie z budynku szkoły.

20. Nauczyciel szkoły nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka     pozostawionego przez rodziców (prawnych opiekunów) na terenie szkoły, lecz przed wejściem do budynku, w szatni czy pozostawionego przed zamkniętymi drzwiami sali zajęć.

21.   Nauczyciel  musi być obecny przy rozchodzeniu się dzieci z klas 1-3, do czasu gdy wszystkie zostaną odebrane przez rodziców (prawnych opiekunów).

 

 

 

PROCEDURA ORGANIZACJI ZAJĘĆ W SZKOLE

 1. Uczniowie danego oddziału pozostają w tej samej sali lekcyjnej podczas wszystkich zajęć z wyjątkiem wychowania fizycznego i informatyki.
 2. W czasie przerw nauczyciel przebywa z uczniami w sali lekcyjnej bądź na boisku szkolnym zgodnie z harmonogramem (dotyczy klas IV-VIII).
 3. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej, niż co 45 minut.
 4. Podczas przerw uczniowie z poszczególnych klas nie utrzymują ze sobą kontaktu.
 5. Uczniowie nie przemieszczają się bez zgody nauczyciela.
 6. Nauczyciel wychowania fizycznego i informatyki odbiera dzieci bezpośrednio z sali lekcyjnej, w której mają zajęcia.
 7. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze), co najmniej raz na godzinę w czasie przerwy, a w razie potrzeby w czasie zajęć.
 8.  Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi.
 9. Prace klasowe, sprawdziany, zeszyty, ćwiczenia podlegają dwudniowej kwarantannie.
 10. W każdej klasie znajduje się płyn do dezynfekcji.
 11. Nauczyciel przed rozpoczęciem zajęć dezynfekuje swoje miejsce pracy.
 12. Biurko nauczyciela powinno być odsunięte 1,5 metra od pierwszej ławki.
 13. Uczeń nie może zmieniać swojego miejsca w ławce szkolnej.
 14. Po zakończeniu zajęć stoliki i sprzęt w klasie podlegają dezynfekcji.
 15. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie dezynfekować należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń wykorzystywane podczas zajęć należy dezynfekować.
 16. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać zdezynfekowane w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 17. Zaleca się korzystanie z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu.
 18. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, na których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 19. W sali informatycznej używany sprzęt powinien zostać zdezynfekowany po każdych zajęciach.
 20. W trakcie nauki muzyki należy zrezygnować ze śpiewu chóralnego.
 21. Odwołane zostają wszystkie wycieczki szkolne oraz wyjścia grupowe

  

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19 U DZIECKA/UCZNIA

 

Dyrektor

 

1.         Dyrektor odpowiada za opracowanie zasad postępowania w szkole w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 u dziecka/ucznia przebywającego w szkole.

2.         Dyrektor wydziela odrębne pomieszczenie, które może pełnić funkcje izolatki. Pomieszczenie powinno znajdować się w odległości min. 2 m od innych osób, może być też oddzielone parawanem.

3.         Pomieszczenie powinno być co najmniej dwa razy dziennie sprzątane (myte) i dezynfekowane.

4.         W pomieszczeniu nie powinno być sprzętu oraz przedmiotów, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. dywanu).

 

Nauczyciele i pracownicy szkoły opiekujący się dzieckiem

 

1.       Jeśli pracownik szkoły zauważy u dziecka/ucznia niepokojące objawy sugerujące zakażenie COVID-19 (np. temperatura, duszność, kaszel, biegunka, katar), niezwłocznie izoluje dziecko/ucznia w wydzielonym, wskazanym przez dyrektora pomieszczeniu i powinien  zmierzyć temperaturę ciała termometrem bezdotykowym.

2.       Dziecko do czasu przybycia rodziców zostaje pod opieką wyznaczonego pracownika szkoły. Pracownik ten zabezpieczony zostaje w środki ochrony osobistej (maseczkę, rękawiczki jednorazowe, fartuch z długim rękawem).

3.       Inni pracownicy, którzy kontaktują się z dzieckiem/uczniem, przejawiającym niepokojące objawy sugerujące COVID-19, zobowiązani są używać indywidualnych środków ochronnych. Wskazane jest jednak ograniczenie kontaktów do minimum.

4.       Nauczyciel sprawujący opiekę nad dziećmi w grupie / uczniami w klasie, w której przebywało dziecko z niepokojącymi objawami sugerującymi COVID-19, zobowiązany jest otoczyć opieką pozostałe dzieci / pozostałych uczniów i zadbać, by:

·         umyły/umyli ręce zgodnie z instrukcją,

·         jeśli to możliwe, przeszły/przeszli do innego zdezynfekowanego pomieszczenia szkoły lub na wyszły/wyszli na zewnątrz budynku szkoły.

5.        Wyznaczone osoby wietrzą salę, w której przebywała grupa/klasa, dokonują czynności myjących i dezynfekujących w sali.

6.         Po umieszczeniu dziecka/ucznia w izolatce, nauczyciel grupy, korzystając z zasad szybkiej komunikacji z rodzicami, niezwłocznie powiadamia o izolacji i konieczności pilnego odbioru dziecka z przedszkola/szkoły.

7.         Odbiór dziecka/ucznia następuje zgodnie z ustaloną procedurą odbioru dziecka/ucznia obowiązującą w okresie pandemii koronawirusa.

 

Przekazanie dziecka/ucznia rodzicom (prawnym opiekunom)

 

1.         By odebrać dziecko z niepokojącymi objawami sugerującymi COVID-19, rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do poinformowania (najlepiej telefonicznie) o gotowości odbioru dziecka ze szkoły, podając imię i nazwisko dziecka, po które przyszedł.

2.         Rodzic (prawny opiekun) odbierający dziecko jest wyposażony w środki ochrony indywidualnej w postaci rękawiczek oraz maski zasłaniającej usta i nos. Przed odbiorem dziecka/ucznia rodzic (prawny opiekun) dezynfekuje dłonie płynem dezynfekującym umieszczonym przy wejściu do budynku przedszkola/szkoły.

3.         Dziecko zostaje przekazane rodzicowi (prawnemu opiekunowi) przez pracownika szkoły, który się nim opiekował w izolatce.

4.         Pracownik zabezpieczony w środki ochrony osobistej przyprowadza dziecko/ucznia z izolatki do ustalonego miejsca odbioru dziecka/ucznia (np. przedsionka przedszkola/szkoły, śluzy/innego wyjścia) i czeka na otwarcie drzwi zewnętrznych. Po otwarciu drzwi, zachowując odległość 2 m od rodzica (prawnego opiekuna), opiekun dziecka/ucznia najpierw identyfikuje rodzica, a następnie wydaje dziecko/ucznia.

5.         W razie potrzeby rodzic (prawny opiekun) może wejść do przedsionka/śluzy.

6.         Osoba opiekująca się dzieckiem/uczniem, zachowując dystans nie mniej niż 2 m, przekazuje dziecko/ucznia rodzicowi (prawnemu opiekunowi) oraz przekazuje informacje na temat objawów, jakie zaobserwowano u dziecka/ucznia. Może przekazać rodzicowi (prawnemu opiekunowi) również numery telefonów do zawiadomionej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Po uzyskaniu odpowiednich informacji, rodzic (prawny opiekun) opuszcza szkołę i postępuje zgodnie z ogólnymi zaleceniami sanitarnymi.

7.         Jeśli rodzic (prawny opiekun) odbierający dziecko/ucznia nie posiada indywidualnych środków ochrony, nie zostaje wpuszczony do budynku szkoły. W tej sytuacji należy poprosić rodzica (prawnego opiekuna), by stanął w odległości nie mniej niż 2 m od drzwi budynku i wypuścić dziecko/ucznia do rodzica. Pracownik obserwuje dziecko/ucznia do chwili, gdy rodzic (prawny opiekun) je przejmie.

8.         Izolatka, w której przebywało dziecko / przebywał uczeń, jest dokładanie wietrzona, myta za pomocą odpowiednich detergentów i dezynfekowana zgodnie z instrukcją sprzątania i odkażania sal, przez wyznaczonych pracowników przedszkola/szkoły.

 

  

 

 

Zgoda rodzica na pomiar temperatury dziecka

 

Ja, niżej podpisany/-a, rodzic (prawny opiekun) dziecka ……………………………………………………………. (imię i nazwisko dziecka, klasa), uczęszczającego do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sobieniach-Jeziorach

 

wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody*

 

na pomiar temperatury ciała mojego dziecka przez nauczyciela zgodnie z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w szkole, w szczególności w razie wystąpienia u mojego dziecka niepokojących objawów chorobowych.

 

 

 

……………………………………………………                                                                  ……………………………………………………

(miejscowość, data)                                                                                                           (podpis rodzica/opiekuna)

 

 

*niepotrzebne skreślić

 

  

PROCEDURA WYDAWANIA POSIŁKÓW

Cel procedury: zapewnienie bezpieczeństwa podczas wydawania posiłków w szkolnej stołówce

Zakres obowiązywania procedur: dotyczą zasad postępowania pracowników kuchni i personelu obsługi szkoły podczas wydawania posiłków

Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności: pracownicy kuchni, pracownicy obsługi szkoły

Pracownicy kuchni

1. Wszyscy pracownicy kuchni posiadają wymagane badania profilaktyczne. Personel kuchni nie kontaktuje się z uczniami ani personelem mającym kontakt z uczniami.

2. Przed każdorazowym wejściem do budynku szkoły pracownicy kuchni dezynfekują ręce płynem do dezynfekcji.

3. Przed rozpoczęciem pracy pracownicy kuchni zakładają ubrania ochronne (fartuchy z długim rękawem).

4. Pracownicy kuchni przestrzegają zasad szczególnej ostrożności podczas przygotowania posiłków:

a) używają środków ochrony osobistej, w tym rękawiczek, maseczek ochronnych (ewentualnie przyłbic),

b) myją i dezynfekują stanowiska pracy, sprzęt kuchenny i naczynia stołowe,

c) posiłki przygotowują na stanowiskach w kuchni z zachowaniem minimum 1,5 m odległości między stanowiskami,

d) przygotowują posiłki zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla dzieci w wieku szkolnym,

e) przechowują próbki każdego posiłku w ustalony sposób wskazany w instrukcji HACCP i sanepidu.

5. Pracownicy kuchni wydający posiłki z kuchni ponoszą odpowiedzialność za to, by posiłki nie uległy zanieczyszczeniu.

6. Przed wydaniem posiłków pracownicy kuchni sprawdzają stan naczyń, w których wydają posiłki. Naczynia te są wcześniej wyparzone w zmywarce w temperaturze min. 60oC z dodatkiem detergentu.

7. Wydawane posiłki są poporcjowane.

8. Pracownicy kuchni wydają posiłki wg harmonogramu.

9. Po skończonym posiłku uczniowie odnoszą talerze na wyznaczone miejsce.

 Pracownicy obsługi  i nauczyciele

1. Pracownicy obsługi ponoszą odpowiedzialność za czystość i bezpieczeństwo przygotowania  pomieszczenia, w którym uczniowie spożywają posiłki.

2. Przed podaniem posiłku pracownicy obsługi zobowiązani są:

a) myć i dezynfekować stoły, przy których uczniowie spożywają posiłki,

b) myć powierzchnie posadzki w obrębie stołów, przy których uczniowie spożywają posiłek,

c) czyścić i dezynfekować środkiem do dezynfekcji powierzchnie dotykowe: blaty, stoły i poręcze krzeseł, na których siedzą uczniowie, przed każdym podaniem posiłku,   

3.  Wyznaczony personel obsługi (który nie sprawują bezpośredniej opieki nad uczniami) ustawia sztućce i talerze z porcjami na stołach.

4. Nauczyciele poszczególnych klas sprawują opiekę nad uczniami również podczas posiłków spożywanych przez uczniów.

5. Przed podaniem posiłku nauczyciele są zobowiązani przygotować uczniów do ich spożywania, tj. dopilnować mycia rąk przed każdym posiłkiem.

6. Nauczyciele dbają o przestrzeganie zasad higieny podczas spożywana posiłku przez uczniów.

7. W czasie spożywania posiłków w stołówce mogą przebywać tylko uczniowie i obsługa szkoły przydzielona do określonej klasy.

 

Sposób prezentacji procedur

1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej szkoły.

2. Zapoznanie rodziców/opiekunów z obowiązującą w szkole procedurą poprzez przekazanie jej treści z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji.

3. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w szkole.

4. Zapoznanie wszystkich pracowników szkoły z treścią procedury.

 

Tryb dokonania zmian w procedurze

Procedury mogą ulec zmianie w zależności od wprowadzonych obostrzeń przez GIS, MEN, MZ.

Zasady wchodzą w życie z dniem: 1 września 2020r.X-lecie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Read More

Title 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Read More

Title 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Read More

Title 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Read More