foto1
Tire Service text caption 1
foto1
Tire Service text caption 2
foto1
Tire Service text caption 3
foto1
Tire Service text caption 4
foto1
Tire Service text caption 5


Zasady nauki zdalnej dla ucznia.

1. W Publicznej  Szkole Podstawowej Im. Jana Pawła II w Sobieniach -  Jeziorach wprowadza się formę nauczania zdalnego w okresie czasowegoograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związkuz zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2. Nauczanie zdalne odbywa się z wykorzystaniem środków komunikacjielektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem,uczniem, rodzicem.

3. Nauczanie zdalne uwzględnia możliwości psychofizyczne i organizacyjnotechniczne wszystkich uczestników tego procesu, czyli nauczycieli, uczniówi ich rodziców.

6. Działania w ramach nauczania zdalnego mogą być prowadzone w oparcium.in. o:

1) dziennik elektroniczny;

2) materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronachinternetowych wybranych instytucji kultury i urzędów;

3) pocztę elektroniczną, media społecznościowe, komunikatory, programy dotelekonferencji i wideokonferencji;

4) zajęcia on-line;

5) programy telewizji publicznej i audycje radiowe;

6) podręczniki, ćwiczenia, karty pracy.

 

Nauka zdalna ucznia.

 

1.      Uczeń ma obowiązek uczestnictwa we wszystkich formach nauczania zdalnego.

·         E-dziennik (zadania domowe, wiadomości)

·         Lekcje online, np. ZOOM

2.      Nauczanie zdalne odbywa się według planu szkolnego lekcji.

3.      Informacje o zajęciach na ZOOM przesyłane są uczniom dzień wcześniej (w dzień roboczy) do godziny 18.

4.      Ekrany to teraz klasa online – podobnie jak w szkole podczas lekcji, również tutaj NIEodzywamy się do siebie wulgarnie, nie wyśmiewamy innych, nie krytykujemy, nie obrażamy. Podczas zajęć uczeń zachowuje właściwą postawę i jest przygotowany do zajęć.

5.      Przed każdymi zajęciami wyłączamy wszystko, co mamy na komputerze lub komórce. To, co dzieje sięw tle może nas po prostu rozpraszać i przeszkadzać w uczestnictwie w zajęciach. Seriale, portale, gry- możemy się nimi zająć po lekcji online.

5.

6. Na zajęciach wideolekcji uczeń ma obowiązek włączenia mikrofonu i kamerki. Na polecenie nauczyciela uczeń może wyłączyć mikrofon i kamerkę.

·          Jeśli uczeń nie dysponuje kamerką lub mikrofonem rodzic zgłasza ten fakt wychowawcy, pisząc oświadczenie. Wszelkie jednorazowe usterki (w działaniu komputera, kamerki, mikrofonu….) rodzic zgłasza nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.

·         Przy włączonej kamerce uczeń ma być widoczny, natomiast, gdy kamerka nie działa zabrania się umieszczania obrazów innych niż własny wizerunek (zdjęcie).

7. Lekcji nie wolno nagrywać, fotografować, robić printscreenów i upubliczniać. Złamanie tej ważnej zasady wiąże się nie tylko wykluczeniem z lekcji, ale też z konsekwencjami prawnymi.

8. Przy logowaniu do aplikacji ZOOM uczeń wpisuje swoje pełne nazwisko i imię.

·         Zabrania się używania pseudonimu i zmieniania identyfikatora podczas zajęć.

·         Osoby, których nie można zidentyfikować nie będą wpuszczane na zajęcia

9. Zabronione jest udostępnianie osobom trzecim (postronnym) ID oraz haseł i linków wysyłanych uczniom przez nauczycieli.

10. W przypadku zaobserwowania osób niepożądanych podczas zajęć zdalnych w grupie, należy o tym fakcie poinformować nauczyciela prowadzącego.

11. Wszystkie zajęcia zdalne odbywają się zgodnie z obowiązującym rozkładem dzwonków. Uczeń ma obowiązek punktualnie rozpoczynać wszystkie formy lekcji.

12. Podczas realizacji zajęć w formie zdalnej należy bezwzględnie wykonywać polecenia nauczyciela.

13. Zajęcia muszą być prowadzone w ciszy i skupieniu.

14. Uczeń nie może rozłączyć się przed zakończeniem zajęć bez zgody nauczyciela.

15. Nieobecność na zajęciach usprawiedliwia rodzic u nauczyciela prowadzącego lekcję.

16. Uczeń nieobecny na wideolekcji zobowiązany jest do uzupełnienia materiału omawianego na zajęciach we własnym zakresie.

17. Jeśli w domu jest niewystarczająca ilość komputerów lub innych urządzeń mobilnych, aby każdy uczeń mógł korzystać z wideolekcji należy poinformować o tym fakcie wychowawcę.

 

Opracowane przez Zespół w składzie:

Mariola Rygielska

Wiesława Łuczak

Agnieszka Lewandowska

Teresa Siwińska

Olga Stułka

Przemysław Sierkowski